Skip to main content

Algemene voorwaarden

Bodyland VOF
Frits Vogelstraat 10
3333 BC Zwijndrecht
Zuid-Holland, Nederland
+31 (0)6 816 738 37
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bodyland.nl

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bodyland en een cliënt waarop Bodyland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Reserveren

2.1 Reserveringsaanvragen
Bodyland neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. Bodyland behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren. 2.2 Online boekingen/reserveringen
Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen Bodyland en de klant tot stand op het moment dat de klant de reservering definitief heeft bevestigd. Bij telefonische reserveringen komt de overeenkomst tussen Bodyland en de klant tot stand op het moment dat Bodyland de reserveringsbevestiging per mail aan u heeft verzonden.
2.3 Onjuistheden
De klant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Bodyland te worden doorgegeven.
2.4 Aankomsttijd en behandelingen
Bij online reservering van uw bezoek geeft u uw aankomsttijd op. Deze behandeling(en) word(en) gepland tussen de door u opgegeven tijden. De klant dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling(en) aanwezig te zijn.
2.5 Behandeling inplannen
Mocht het inplannen van uw eventuele behandeling niet lukken binnen de door u aangegeven aankomst, zal Bodyland telefonisch of per mail contact met u opnemen binnen twee werkdagen.
2.6 Niet of te laat annuleren van een behandelingen
Behandelingen worden berekend als normale kostprijs. Bij een behandeling/intake met korting wordt NIET de gereduceerde prijs in rekening gebracht, maar het originele bedrag. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Bodyland de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Bodyland de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bodyland moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3. Inspanningen Bodyland

3.1 Inspanningen schoonheidssalon
Bodyland zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bodyland zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Mobiele telefoons graag op stil of uit tijdens de behandeling.
3.2.1 Inspanningen massagesalon
Bodyland zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bodyland zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Mobiele telefoons graag op stil of uit tijdens de behandeling.
3.2.2 Massage therapie
Bodyland verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. Bodyland is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Bodyland kan bij ongepast gedrag, dit naar oordeel van Bodyland, of het niet naleven van de huisregels een cliënt verzoeken het pand direct te verlaten en dienen de kosten voor de afgesproken behandeling direct te worden voldaan. Een dergelijke cliënt kan voor toekomstige behandelingen worden uitgesloten.
3.2.3 Intake en uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf.
3.3 Inspanningen waxsalon
Bodyland zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bodyland zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Mobiele telefoons graag op stil of uit tijdens de behandeling.
3.4 Inspanningen zonnestudio
Bodyland zal u voor de zonnesessie naar beste inzicht en vermogen inlichten en begeleiden op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bodyland zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de zonnesessie.

4. Betaling
Bodyland vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in de salon op haar website en mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Bodyland vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de zonneconsulent en/of specialist(e) aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Bodyland neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Bodyland behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bodyland zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. U bent altijd gerechtigd om gegevens in te zien, een uitdraai te vragen, U dient zich vooraf te kunnen legitimeren voordat u inzage of een uitdraai kunt verwachten. Tevens heeft u het recht om verwijderd te worden.

6. Geheimhouding
De zonneconsulent en/of specialist(e) is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Bodyland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de zonneconsulent en/of specialist(e) is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bodyland is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Bodyland.

8. Garantie
Bodyland geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Bodyland gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Bodyland doch binnen een week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal
Bodyland heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bodyland meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Bodyland en de behandelende specialist(e). Bodyland moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bodyland de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bodyland en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de zonnestudio/salons behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bodyland het recht de cliënt de toegang tot de zonnestudio/salons te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Bodyland en de cliënt is het Nederlands en Europese recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Bodyland is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op een website zoals Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Bodyland. Bodyland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Bodyland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Bodyland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie een website zoals Facebook. De website van Bodyland kan links naar andere sites hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

13. WellnessCard/Waardebonnen/Vouchers
WellnessCard/Waardebonnen/Vouchers zijn niet te ruilen of in te wisselen tegen contanten.
WellnessCard /Waardebonnen/Vouchers zijn onbeperkt geldig.
WellnessCard /Waardebonnen/Vouchers zijn niet persoonsgebonden.

14. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

15. Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.